روز پزشک
فرا رسیدن اول شهریور ماه ،زادروز شیخ الرییس ابوعلی سینا و روز پزشک بر جامعه شریف پزشکی گرامی باد. سازمان ...