⚀ جلسه هم اندیشی اعضای سازمان نظام پزشکی شهرکرد با موضوع تجلیل از برگزیدگان و پیشکسوتان گروههای مختلف سازمان نظام پزشکی
⚀ جلسه هم اندیشی اعضای سازمان نظام پزشکی شهرکرد با موضوع تجلیل از برگزیدگان و پیشکسوتان گروههای مختلف سازمان نظام ...