“انتصاب”
برادر گرامی،جناب آقای دکتر مصطفی فلاحی ،عضو هیات مدیره نظام پزشکی شهرکردانتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیریت درمان تامین ...