نظام پزشکی

وظایف و اقدامات

رسیدگی به شکایات

ما معتقد هستیم ارتقاء سطح سلامت جامعه…

ارائه خدمات رفاهی به اعضاء

ما معتقد هستیم ارتقاء سطح سلامت جامعه…

مشارکت در تعیین تعرفه‌ خدمات

ما معتقد هستیم ارتقاء سطح سلامت جامعه…

برگزاری انواع همایش‌های علمی

ما معتقد هستیم ارتقاء سطح سلامت جامعه…

صدور و تمدید پروانه مطب اعضاء

ما معتقد هستیم ارتقاء سطح سلامت جامعه…

صدور مجوز تبلیغات پزشکی و کمیسیون ماده ۲۵ تابلوها

ما معتقد هستیم ارتقاء سطح سلامت جامعه…

پیگیری مشکلات اعضاء

ما معتقد هستیم ارتقاء سطح سلامت جامعه…

تدوین آیین نامه‌ها و ضوابط پزشکی

ما معتقد هستیم ارتقاء سطح سلامت جامعه…