سامانه طرح شکایت دادسرای انتظامی

در صورتی که قبلا شکایت خود را ثبت کرده اید از طریق وارد نمودن کد پیگیری روند رسیدگی به شکایت خود را پیگیری کنید. در غیر این صورت می توانید ثبت شکایت انجام دهید.پیگیری شکایتثبت شکایت